Tělocvičnou jednotu Sokol založilo v naší obci krátce po první světové válce v roce 1919 několik občanů v čele s učitelem Duškem. O počátcích činnosti Sokola se nedochovaly záznamy a z dnes žijících občanů si na toto již nikdo dobře nepamatuje. Proto první poznatky o činnosti můžeme čerpat až z knihy zápisů této organizace od roku 1932 až po rok 1942, kdy činnost Sokola byla zakázána. Obnovena byla krátce po skončení druhé světové války.
V roce 1932 si sokolové pronajali od tehdejšího hostinského pana Mataje sál, kde se konala cvičení žactva, dorostu, mužů a žen a pořádaly se tu i kulturní a osvětové akce.
V roce 1934 přišla do dražby budova tehdejších klempířů, sokolové ji koupili a uzpůsobili pro svoji činnost.  Jedná se o budovu dnešní sokolovny, kterou po různých přestavbách, kdy byla v majetku naší obce, získali sokolové zpět do svého vlastnictví.
Kromě již zmíněných cvičení se sokolové zúčastňovali všech okrskových cvičení ve své župě, ale i sletů v Praze.
Divadelní ochotníci sehráli až pět představení za rok, dále byly pořádány taneční zábavy, akademie, kácení máje, v Borovině pořádali staročeskou svatbu atd.
Většina těchto akcí byla pořádána za účelem získání potřebných finančních prostředků.
Také období po druhé světové válce, kdy Sokol působil jako ČSTV, můžeme hodnotit kladně. Jednota i nadále nesla jméno Sokol Svratouch.
V řadách Sokola působil po několik let i oddíl turistiky, který se ve své zaměřil převážně na mládež. Jeho členové se účastnili dálkových pochodů a pořádali různé výlety.
V roce 1973 vznikl v rámci Sokola další oddíl, který svojí činností výraznou měrou přispěl k propagaci Sokola a napomohl ke zvýšení členské základny. Jedná se o oddíl kopané jehož zásluhou se jméno Svratouchu dostalo do podvědomí všech, kteří čtou v novinách výsledky fotbalových zápasů. Pro mnohé občany se stala návštěva fotbalových utkání vhodným vyplněním volného času.
Tradicí byla a jsou stále pro Svratouch pravidelná cvičení v sokolovně. Dále je TJ Sokol organizátorem dalších akcí jako např. různých zájezdů, výletů pro děti, tanečních zábav, diskoték, soutěží pro děti, mikulášských nadílek pro děti apod.
Můžeme říci, že se organizace významně podílí na životě celé naší obce. Od roku 1992 je opět registrován u ČOS  Východočeská župa Pippichova. V roce 1996 byla provedena úprava povrchu hřiště ze škvárového na travnatý. V historii Sokola se v jeho řadách vystřídala celá řada obětavých činovníků, funkcionářů, cvičitelů, trenérů a řadových členů. Nelze všechny vyjmenovat a nebylo by ani spravedlivé někoho opomenout. Všem však patří upřímný dík za jejich práci.