Prioritou NSA je vždy zdraví sportovců, trenérů, rozhodčích, realizačních týmů i diváků, zároveň je ale zájmem NSA, aby byly zahájeny a reálně mohly i probíhat soutěže v jednotlivých sportovních odvětvích, a to zejména mistrovské soutěže v kolektivních i individuálních sportech.
Pokud by neproběhly sportovní soutěže, mělo by to zásadně negativní dopad na celou oblast sportu. Česká republika by v prvé řadě mohla přijít o celou generaci mladých sportovců, kteří by se mohli sportu přestat zcela věnovat – odklon k jiným formám zábavy (včetně např. e-sportu) byl u mladé generace patrný už před vypuknutím pandemie koronaviru a nekonání soutěží by tento trend podle názoru NSA významným způsobem znásobilo. Aktivní sportovní činnost přitom podporuje odolnost proti infekčním nemocem obecně. Současně by výše komentovaná situace měla zcela fatální dopad nejen na profesionální sport, když by způsobila obrovské finanční a sportovní ztráty a mohla by zlikvidovat celá sportovní odvětví. Zprostředkovaně by pak byla jednoznačně negativně ovlivněna i sportovní reprezentace České republiky.
Z pohledu NSA je tedy nezbytné nalézt taková řešení, resp. přijmout taková opatření, díky kterým bude možné zajistit řádný průběh sportovních soutěží. Návrh NSA je postaven na těchto základních bodech: 1. Nebude povinně prováděno testování sportovců nad rámec opatření přijímaných v obecné populaci. To neznamená, že pro některá sportovní odvětví, zejména s ohledem na účast sportovních klubů v mezinárodních soutěžích, by nemohlo opatření včetně testování být nastaveno přísněji. 2. Pozitivní test – při dodržení stanovených organizačních opatření uvedených ve schváleném manuálu (forma tréninku, stravování, doprava, ubytování, společenský kontakt – volnočasová zábava, např. využití sprch po jednom či v malých skupinkách, dodržování odstupů, nošení roušek, pravidelné měření teploty apod.), bude v případě pozitivního testu nařízena izolace této osobě a karanténní opatření úzkým kontaktům vyhledaným místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, nikoliv automaticky všem sportovcům/členům realizačního týmu daného klubu. 3. Pozitivně testovaný sportovec/člen realizačního týmu bude prohlášen za neinfekčního podle celostátně platných algoritmů a poté může začít se sportovní činností. 4. V případě pozitivního testu jednoho (či více) sportovce / člena realizačního týmu bude proveden test celému týmu, nebo v případě individuálních sportů dané tréninkové skupině budou aktivována striktnější opatření regulující zejména oblasti: • kontakt sportovců mimo trénink a sportovní soutěž, • místo a čas tréninku, • režim desinfekce tréninkového prostředí, • stravovací režim, • pravidla pro zakrývání ústa a nosu na veřejných místech. 5. V případě pozitivního testu bude provedena dezinfekce sportoviště, ale nebude nařizováno jeho uzavření, pokud to epidemiologická situace umožní. 6. Bude zahájena společná informační kampaň NSA se sportovními svazy za účelem zvýšení povědomí o potenciálním riziku šíření nákazy, které nelze nikdy úplně eliminovat, ale efekt
Stránka 2 z 6
sportování (zdatnost, imunita) je třeba podporovat a stanovená organizační opatření snižují riziko. 7. Diváci budou respektovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.
MANUÁL NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ

 1. OBECNÁ PRAVIDLA
  1.1. Dodržovat v rámci ochrany zdraví vlastního i ostatních základní hygienická pravidla, která jsou obecně platná, zejména:
  • pravidelné mytí rukou, zvláště při přípravě a konzumaci pokrmů a nápojů,
  • mytí rukou po toaletě vždy mýdlem po dobu 20-30 sekund,
  • mytí rukou po jakémkoliv jejich znečištění,
  • používání mýdla (z dávkovače) a dezinfekce na ruce,
  • dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob mimo sportoviště,
  • kašlání nebo kýchání do jednorázového kapesníku nebo do ohybu lokte.
  1.2. Izolovat se při jakýchkoliv příznacích respiračního onemocnění do doby vyléčení, aby se eliminovalo šíření respirační infekce.
  1.3. Sportovní kluby/oddíly by měly v rámci organizování jejich sportovní činnosti:
  • zajistit na viditelných místech vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy, WC) dezinfekci rukou přípravkem s virucidním účinkem, primárně umožnit mytí rukou tekoucí pitnou vodou a mýdlem,
  • zajistit zákaz vstupu nepovolaných osob do prostor šaten sportovců a realizačního týmu,
  • zajistit, aby se tréninkové, resp. soutěžní činnosti přímo zúčastnily pouze osoby bez příznaků respiračního onemocnění,
  • ustanovit v rámci každého jednotlivého družstva/tréninkové skupiny zodpovědnou osobu, která všem sportovcům a trenérům příslušného družstva změří po jejich příchodu na sportoviště teplotu bezdotykovým teploměrem,
  • minimalizovat kontakt mezi sportovci jednotlivých družstev klubu či tréninkových skupin,
  • zajistit pravidelný úklid a dezinfekci šaten a sociálních zařízení (sprch, toalet),
  • zajistit pravidelné odvětrávání šaten,
  • vyžadovat, aby každý hráč/trenér/člen realizačního týmu používal výhradně individuální vybavení pro svou činnost (láhev na pití, ručník, rozlišovací dres apod.).
 2. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
  2.1. Sportovní klub/oddíl zajistí poučení všech sportovců a trenérů a dalších činovníků sportovních klubů/oddílů o preventivních a organizačních postupech týkajících se prevence šíření onemocnění koronavirem zejména:
  • informace o symptomech, průběhu a rizicích onemocnění koronavirem,
  • pravidla chování na sportovišti i mimo ně,
  • postup v případě výskytu symptomů onemocnění koronavirem nebo pozitivního PCR testu na onemocnění koronavirem (dále také jako „PCR test“).
  2.2. Postup při příznacích onemocnění koronavirem:
  osoba s příznaky:
  Stránka 3 z 6
  • telefonicky vyrozumí lékaře,
  • bezprostředně informuje trenéra klubu, nebo jinou klubem pověřenou osobu,
  • je povinna izolovat se ve smyslu protiepidemických opatření k zamezení šíření mezi členy družstva klubu,
  • je povinna dodržovat opatření nařízená ošetřujícím lékařem,
  Osoba, která měla příznaky onemocnění koronavirem, se ke sportovní činnosti může vrátit, není-li ji aktuálně uloženo karanténní opatření.
  2.3. Postup při potvrzení onemocnění koronavirem:
  • osoba s pozitivním PCR testem je okamžitě izolována dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře doma, nebo v nemocnici, a o pozitivním PCR testu vyrozumí neprodleně sportovní klub/oddíl,
  • sportovní klub/oddíl po oznámení ze strany sportovce vyrozumí řídící orgán soutěže/příslušný sportovní svaz a místně příslušnou KHS/HS HMP,
  • pravidla izolace pozitivně testované osoby a proces jejího návratu zpět ke sportovní činnosti se řídí pokyny ošetřujícího lékaře a místně příslušné KHS/HS HMP,
  • pravidla karanténních opatření pro osobyvyhledané jako kontakt s pozitivně testovanou osobou se řídí pokyny ošetřujícího lékaře a místně příslušné KHS/HS HMP.
 3. ORGANIZACE TRÉNINKOVÉ ČINNOSTI
  3.1. Sportovní klub/oddíl by měl v rámci organizace tréninkové činnosti zajistit:
  • u všech sportovních aktivit mimo aktivitu v hlavním tréninkovém prostoru (ledová plocha zimního stadionu, hrací plocha sportovní haly či fotbalového hřiště apod.), jako např. posilovna, rehabilitace apod, ustavení menších tréninkových skupin sportovců (dále také jako „Skupina“),
  • minimalizaci zapojení sportovců jiných věkových kategorií, či dokonce jiných klubů do tréninku toho kterého družstva klubu, vyjma případů, kdy je zapojení takových sportovců nezbytné,
  • usazení sportovců ze Skupiny společně v určité části šatny s dodržováním odstupu (pokud to dispozice šatny dovolují) od další Skupiny,
  • provádění individuálních dovednostních činností (v maximální možné míře) v rámci Skupiny,
  • při modelovém tréninku (např. 5 na 5 nebo jiné) zajistit usazení sportovců ze Skupiny s odstupem od sportovců z další Skupiny, příp. se zohledněním specifik jednotlivých sportovních odvětví,
  • při prezentaci tréninkového cvičení trenérem družstva zajistit rozdělení přítomných sportovců na sportovišti po Skupinách s jejich odstupem od další Skupiny,
  • používání posilovny v daný čas pouze pro Skupinu s následnou dezinfekcí posilovny
  • používání sprch v daný čas pouze pro Skupinu, a to včetně příchodu a odchodu do a ze sprch,
  • zamezení přístupu nepovolaných osob na sportoviště, kde by takové osoby mohly přijít do kontaktu se sportovci, nebo trenéry.
 4. ORGANIZACE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ – OBECNÁ PRAVIDLA
  4.1. Pro účely organizace sportovních soutěží se účastnící osoby rozdělují do tří kategorií:
  • osoby v soutěžním prostoru (sportovci, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí) – jedná se o osoby, které se pohybují v soutěžním prostoru a jeho bezprostředním okolí a
  Stránka 4 z 6
  nemohou dodržet obecně stanovené předpisy o povinných odstupech (dále také jako „Osoby v soutěžním prostoru“),
  • osoby mimo soutěžní prostor (zástupci klubů a řídícího orgánu soutěže, pořadatelská služba, policie, záchranná služba, fotografové, novináři) – jedná se o osoby, které se bezprostředně podílejí na konání sportovní soutěže, dodržují preventivní opatření, mají odstup od osob v soutěžním prostoru, ale nemohou být od skupiny osob v soutěžním prostoru zcela separovány, proto při své činnosti postupují s vědomím toho, že se setkávají se sportovci více, než je obvyklé, a musí tak dbát zvýšené opatrnosti při dodržování hygienických opatření (zakrytí úst a nosu apod.),
  • osoby v hledišti a prostorách stadionu (zejména úklidová a sanitární služba, poskytovatelé občerstvení, členové statistického týmu, produkční a marketingoví pracovníci, diváci) – jedná se o osoby pohybující se v hledišti, u nichž je pořadatel povinen zajistit, že se v průběhu konání sportovní soutěže nedostanou do kontaktu se skupinou osob v soutěžním prostoru (dále také jako „Osoby v hledišti a prostorách sportoviště“).
  4.2. Pořadatel přijme taková opatření, aby zamezil shromažďování Osob v hledišti a prostorách sportoviště s ostatními skupinami osob.
  4.3. Pořadatel zamezí vstupu nepovolaných osob (vč. zástupců klubu, moderátorů, maskotů apod.) do soutěžního prostoru.
  4.4. Pořadatel zajistí umístění nádob s dezinfekčním roztokem na ruce alespoň pro vnitřní prostory sportoviště (šatny, kabina rozhodčích, tiskové centrum atd.).
  4.5. Pořadatel zajistí dezinfekci dotčených relevantních prostor před každou sportovní soutěží; to neplatí, pokud dotčené prostory nebyly před sportovní soutěží využívány po dobu min. 3 dnů.
 5. ORGANIZACE – POSTUPY PŘED SPORTOVNÍ UTKÁNÍM/ SPORTOVNÍ SOUTĚŽÍ
  5.1. Nemají-li obě družstva samostatnou přístupovou cestu do šatny, vytvoří pořadatel harmonogram příchodu hráčů obou družstev tak, aby nedošlo k jejich setkání při příchodu na sportoviště.
  5.2. Rozcvičení mimo hrací plochu domácích hráčů, hostujících hráčů a rozhodčích, je-li realizováno, musí být pořadatelem organizováno tak, aby od sebe byly tyto jednotlivé skupiny osob odděleny.
  5.3. Využívá-li domácí i hostující družstvo ke vstupu na hrací plochu tentýž vchod (příp. tunel), zorganizuje pořadatel nástup na hrací plochu (na rozcvičení i ke sportovnímu utkání/sportovní soutěže) tak, aby při nástupu nedošlo ke kontaktu mezi jednotlivými skupinami osob (tj. rozhodčími, hráči domácího družstva a hráči hostujícího družstva); nikomu není dovoleno se zdržovat v prostoru vstupu (tunelu), tento lze využít pouze k bezprostřednímu nástupu na hrací plochu.
  5.4. Rozcvičení družstev před sportovním utkáním/sportovní soutěží probíhá na polovinách hřiště, přičemž cvičení organizovaná z poloviny hřiště mohou začínat pouze s odstupem min. 2 m.
  5.5. Nástup a odchod z hrací plochy bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu hráčů obou družstev s diváky, fotografy, novináři apod.
  5.6. Pozdrav rozhodčích a kapitánů a pozdrav sportovců před sportovním utkáním/sportovní soutěží se neděje podáním rukou, ale pouze slovně.
  5.7. Nebudou konány jakéhokoliv ceremoniály v soutěžním prostoru.
  5.8. V případě individuálních sportů budou výše uvedená pravidla použita přiměřeně se zohledněním specifik jednotlivých sportovních odvětví.
  Stránka 5 z 6
 6. ORGANIZACE – POSTUPY PŘI SPORTOVNÍM UTKÁNÍ/SPORTOVNÍ SOUTĚŽI
  6.1. Jedná-li se o sportovní utkáním/sportovní soutěž ve sportu, který je kontaktním sportem, není možné jakýmkoliv způsobem limitovat či omezovat střetávání sportovců v jejich průběhu.
  6.2. Rozhodčí budou eliminovat svůj kontakt se sportovci a trenéry na nezbytné minimum.
  6.3. Soutěžní a marketingové akce či vystoupení o přestávkách nebudou prováděny na v soutěžním prostoru a v prostorách střídaček.
 7. ORGANIZACE – POSTUPY PO SPORTOVNÍM UTKÁNÍ/ SPORTOVNÍ SOUTĚŽI
  7.1. Využívá-li domácí i hostující družstvo k odchodu ze soutěžního prostoru tentýž vstup (tunel), organizují odchod z hrací plochy rozhodčí tak, že nejprve opustí hrací plochu jedno družstvo, po něm družstvo druhé (pořadí není záměrně stanoveno s ohledem na pozápasové rituály a „děkovačky“, není však povoleno, aby hrací plochu opustila obě družstva současně), a až poté rozhodčí.
  7.2. Pozdrav rozhodčích a kapitánů a pozdrav sportovců po sportovním utkáním/sportovní soutěži se nekoná nebo je proveden pouze slovně.
  7.3. Ceremoniály a interview lze konat pouze za při dodržení přiměřených opatření omezujících kontakt sportovců a dalších osob.
 8. ROZHODČÍ
  8.1. Rozhodčím se rozumí se nejen rozhodčí v soutěžním prostoru, ale též rozhodčí mimo soutěžní prostor (tzv. pomocní rozhodčí), videorozhodčí, komisaři, delegáti.
  8.2. Sportovní svaz či jiný řídící orgán soutěže zváží omezení počtu pomocných rozhodčích (příp. komisařů, delegátů) na nezbytné minimum spojené se zajištěním průběhu sportovního utkání/sportovní soutěže.
  8.3. Pro rozhodčí platí obdobně pokyny uvedené v předchozích částech tohoto manuálu.
  8.4. Rozhodčí se mohou sportovního utkání/sportovní soutěže účastnit jen tehdy, nemají-li žádné symptomy onemocnění koronavirem nebo jiné respirační nákazy.
  8.5. Je-li rozhodčí nominován na příslušné sportovní utkání/sportovní soutěž a má jakékoliv příznaky onemocnění, je povinen bezodkladně informovat příslušnou komisi rozhodčích (příp. sportovní svaz či jiný řídící orgán soutěže), která pro příslušnou sportovní soutěž zajistí jeho nahrazení.
  8.6. Rozhodčí budou před, při a po sportovním utkání/sportovní soutěži postupovat tak, aby minimalizovali svůj kontakt s vnějším okolím.
  8.7. Pozdrav podáním rukou mezi rozhodčími v soutěžním prostoru a dalšími skupinami rozhodčích (pomocnými rozhodčími, videorozhodčím, komisařem či delegátem) se nekoná.
  8.8. Rozhodčí v soutěžním prostoru budou v průběhu sportovního utkání /sportovní soutěže snižovat pohyb mimo soutěžní prostor a kabinu rozhodčích na nezbytné minimum.
  8.9. Pomocní rozhodčí, videorozhodčí, komisaři a delegáti budou v průběhu sportovního utkáním/sportovní soutěže snižovat pohyb mimo určený prostor a určenou kabinu na nezbytné minimum.
  8.10. Videorozhodčí bude vstupovat do šatny rozhodčích pouze před sportovním utkáním/sportovní soutěží a pouze s nasazenou ochranou nosu a úst.
  Stránka 6 z 6
  8.11. Komisař či delegát bude vstupovat do šatny rozhodčích pouze před sportovním utkáním/sportovní soutěží, a je-li to nezbytné, i v jejich průběhu a po jejich skončení, ovšem pouze s nasazenou ochranou nosu a úst.
  8.12. Komisař či delegát bude při sportovním utkání/sportovní soutěži minimalizovat svůj pohyb mimo pořadatelem vyhrazený prostor.
 9. Doprava na sportovní soutěž
  9.1. Při cestování „vlastním“ autobusem/mikrobusem bude (je-li to možné) obsazení dvousedačky pouze jednou osobou.
  9.2. Cestování veřejnou dopravou bude probíhat s nasazenou ochranou nosu a úst.
  9.3. Při jízdě osobními vozidly budou společně cestovat přednostně osoby Skupiny.
 10. Ubytování
  10.1. Je-li to možné, každý člen družstva (hráč, trenér, masér, doktor apod.) je ubytován na samostatném pokoji.
  10.2. Společně jsou ubytovávány přednostně osoby Skupiny.